Jak założyć i rozwinąć spółdzielnię energetyczną?

Prawo. Biznes. Technologia. Teoria i praktyka.

Organizujemy warsztaty dla podmiotów przygotowujących uruchomienie

lokalnych społeczności energetycznych.

Program Warsztatów (PDF)

Formularz rejestracyjny

Czym się zajmujemy?

Zajmujemy się dostawą oprogramowania, technologii energetycznych i rozwiązań prawno-organizacyjnych dla społeczności energetycznych. Rozwijana przez nas platforma informatyczna służy do automatyzacji procesów technologicznych, w tym do tworzenia bilansów i rozliczeń energii. Wdrożyliśmy sieć blockchain zintegrowaną z relacyjnymi bazami danych. Dzięki temu oferujemy zalety obu technologii: wysoką wydajność i pewność. Platforma zaprojektowana jest także do zdalnej obsługi sieci magazynów energii. Opracowaliśmy we własnym zakresie prototypy wysokotemperaturowych magazynów ciepła, oferujemy także magazyny li-jo produkowane przez naszego partnera. Ponadto, dysponując zespołem ekspertów, oferujemy także warsztaty i szkolenia dla społeczności energetycznych.

Gdańsk. Archipelag Wysp Energetycznych

Opracowaliśmy, we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz efektywności im. Profesora Krzysztofa Żmijewskiego i Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, program warsztatów dla gmin Województwa Pomorskiego, którego celem jest wdrożenie koncepcji Archipelagu Wysp Energetycznych. Koncepcja stworzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zakłada przełomowe zmiany w architekturze energetyki regionu. Efektem projektu powinno być zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie cen energii dla społeczności lokalnych. Nasi eksperci wybrani zostali do przeprowadzenia cyklu warsztatów dla wybranych gmin i opracowania rekomendacji rozwojowych dla Województwa Pomorskiego. Warsztaty realizowane są w III i IV kwartale 2023 r.

Zapraszamy do współpracy inne samorządy.

Oferta

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla społeczności energetycznych, w tym platformę informatyczną, magazyny ciepła i magazyny li-jo oraz warsztaty szkoleniowe przeznaczone dla inicjatorów spółdzielni energetycznych, klastrów i innych społeczności. Platforma składa się z pakietu aplikacji, których celem jest automatyzacja procesów technologicznych i biznesowych wspólnot energetycznych. Oprogramowanie znajduje się w trakcie stałego rozwoju, główne elementy zostały wykonane przez nasz zespół jako Proof of Concept, inne możemy zrealizować w ramach kastomizacji według indywidualnych potrzeb odbiorcy.

Moduły oprogramowania dla wspólnot energetycznych, które możemy wdrożyć, to m. in.:

(1) Aplikacja do tworzenia modeli biznesowych i symulacji bilansowania zasobów społeczności energetycznych wspomagająca podejmowanie decyzji. (2) Aplikacja do zawieranie umów elektronicznych na sprzedaż energii z zaawansowanym podpisem elektronicznym przez Internet. (3) Dynamiczne zapisy w bazie blockchain przepływów energii odczytywanych z liczników lub z baz danych OSD w celach dowodowych, rozliczeniowych i sterowania bilansowaniem. (4)Aplikacja umożliwiająca automatyzację procesów płatności, poprzez tokenizację lub clearingu wymiany towarów i usług w ramach spółdzielni. (5) Automatyczne wystawianie i wysyłanie faktur. (6) monitorowanie stanu wybranych elementów sieci, zagrożeń lub sytuacjach wymagających interwencji człowieka. (7)Prognozowanie podaży, popytu, cen energii.

Aplikacja do modelowania i bilansowania lokalnych obszarów energetycznych

Aplikacja „Axiom AOS, czyli Analysis & Optimization Service, jest oprogramowaniem do projektowania i optymalizacji lokalnych obszarów bilansowania (LOB), takich jak spółdzielnie, czy klastry energetyczne. Służy do szybkiego tworzenia wariantów lokalnego bilansowania energii i modelowania opłacalności inwestycji. Dane z liczników mogą być pobierane w sposób automatyczny. Umożliwia to zaprojektowanie bardziej niezawodnych i opłacalnych systemów zasilania i odbioru opartych na OZE oraz racjonalny dobór członków. Potrzeba przeliczenia dużych zbiorów danych o historycznej produkcji i zużyciu energii elektrycznej przez potencjalnych członków spółdzielni energetycznych wymaga żmudnej pracy w arkuszu kalkulacyjnym i może prowadzić do licznych błędów. Na przykład przy dziesięciu członkach i danych z roku, należy uwzględnić w sumie 87 600 rekordów, wyliczyć dla nich bilans godzinowy, uwzględnić opust, przeliczyć koszty działania spółdzielni, przygotować charakterystykę, dobrać magazyn energii i powtórzyć obliczenia z magazynem. Aplikacja wybiera optymalne lub najtańsze warianty zasobów. Jest niezbędnym narzędziem wspomagającym podejmowania krótko- oraz długoterminowych decyzji przez przedsiębiorców, samorządy, klastry oraz inicjatorów spółdzielni energetycznych. Aplikacja może być udostępniona jako element większego pakietu aplikacji lub w formie jednorazowej zdalnej usługi sporządzenia modelu i bilansu.

Aplikacja do umów elektronicznych w energetyce

Aplikacja do zawierania i wypowiadania umów kupna/sprzedaży energii elektrycznej stworzona została przy uwzględnieniu warunków lokalnych społeczności energetycznych i przepisów prawa. W warstwie technologicznej wykorzystana została sieć blockchain Hyperledger zintegrowana w innowacyjny sposób z relacyjną bazą danych. Prawo energetyczne nie wprowadza wymogu obligatoryjnej papierowej formy umów kupna/sprzedaży energii elektrycznej pod rygorem nieważności. Powinny być jedynie zachowane określone istotne postanowienia. Aplikacja implementuje wymogi "zaawansowanego podpisu elektronicznego" unormowanego w art. 26 Rozporządzenia eiDAS: "Zaawansowany podpis elektroniczny musi spełniać następujące wymogi: a) jest unikalnie przyporządkowany podpisującemu; b) umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego; c) jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego, których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć pod wyłączną swoją kontrolą; d) jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna.” W przeciwieństwie do "kwalifikowanego podpisu elektronicznego" nie jest tu potrzebny specjalny płatny certyfikat i dodatkowa aplikacja weryfikacyjna. Stworzona przez nas aplikacja automatyzuje proces sporządzania ofert i zawierania umów z wykorzystaniem telefonu lub laptopa.

Wysokotemperaturowe magazyny ciepła

Przygotowujemy prototypy wysokotemperaturowych ceramicznych magazynów ciepła, które mogą tworzyć rozległe sterowalne sieci ciepłownicze. Magazyny wykorzystują zjawisko elektrotermii, czyli przekształcanie energii elektrycznej w energię cieplną. Sprawność systemu zliżona jest do 100%, w tym znaczeniu, że z 1 kWh energii elektrycznej uzyskujemy 1 kWh energii cieplnej. Elementy grzejne magazynu podłączone są do sieci lub do lokalnych zasobów OZE. Magazyn pobiera energię w okresach nadmiaru i niskich cen, magazynuje energię cieplną w materiale kumulacyjnym i oddaje później, gdy jest potrzebna do celów grzewczych lub technologicznych. Sprawność magazynu w okresie dobowym może wynieść w zależności od rodzaju wybranej izolacji około 95%. Temperatury w warstwie kumulacyjnej dochodzą do 700 - 800 st. C. w zależności od potrzeb. Ciepło oddawane jest standardowo w formie strumienia gorącego powietrza, które może być kierowane do wymienników lub procesów technologicznych. Zastosowane materiały spełniają wszystkie wymagania produktów ekologicznych.

Magazyny mogą być połączone poprzez platformę informatyczną w taki sposób, że firma energetyczna, zarząd spółdzielni, klastra lub agregator może zdalnie włączać lub wyłączać dopływ prądu do nich i wytwarzać energię cieplną. Dzięki temu można sterować odbiorem energii elektrycznej z OZE, a więc na przykład gdy jest dużo słońca lub gdy wieje silny wiatr. Energia nie jest wówczas marnowana. W systemie działają bazy danych, w tym sieć blockchain, umożliwiające automatyzację zawierania umów i rozliczeń. Sterowalna w ten sposób sieć może pełnić wobec systemu elektroenergetycznego dodatkowo usługi elastycznościowe, a więc pobierać energię w czasie, gdy jest jej nadmiar i nie pobierać w czasie szczytów. Taka sterowalna sieć magazynów ciepła tworzy „elektrociepłownię wirtualną”

(Na zdjęciu: montaż prototypu magazynu ciepła w zakładzie ceramicznym w województwie świętokrzyskim. Sierpień 2023)

Magazyn energii elektrycznej

Projektując dobór zasobów dla lokalnych społeczności energetycznych należy uwzględniać magazyny energii, gdyż w większych grupach są one warunkiem prawidłowego bilansowania. W naszej ofercie znajdują się kontenerowe magazyny litowo-jonowe Energate polskiej firmy Elmech-ASE S. A., dostarczane wraz z urządzeniami do kompensacji mocy biernej i poprawie jakości energii elektrycznej. Magazyn Energate jest przeznaczony głównie dla społeczności energetycznych i przedsiębiorstw. Producent, który jest częścią Grupy Technologiczne ASE i Grupy Mercor, ma 30 lat doświadczeń w obszarze zarządzania i magazynowania energii, w tym wynikające ze współpracy z wojskiem i lotnictwem.

Podstawowe parametry techniczne

- Moc: od 100 kW; z możliwością rozbudowy co 100 kW

- Pojemność: 115 kWh, 150 kWh, 230 kWh; z możliwością rozbudowy

- Baterie litowo-jonowe w technologii LFP

- Kompensacja mocy biernej: indukcyjna i pojemnościowa

- Symetryzacja obciążenia faz

- Sprawność: > 94%

- Ilość cykli: 4000

- Kontener 10, 20 lub 40-stopowy

Istnieje możliwość intalacji w lokalnych obszarach bilansowania hybrydowych rozwiązań magazynowania: współpracę w jednym obszarze magazynów ciepła i magazynów litowo-jonowych.

Wizja docelowego systemu: DAO (Decentralized Autonomous Organisation)

Platforma informatyczna jako produkt organizujący i automatyzujący jednocześnie procesy biznesowe i technologiczne powstających wspólnot energetycznych, całkowicie zmienia model biznesowy starej energetyki. Nie ma tu spisywania stanów liczników raz na miesiąc, nie ma umów, których zmiana wymaga skomplikowanych zabiegów i straty czasu, nie ma tu rozległych biur i tysięcy pracowników biurowych pośredniczących w sprzedaży energii, nie ma wysokich kosztów administracyjnych, nie ma jednej centralnej bazy danych, umowę na dostawę energii można zawierać z sąsiadem i zmieniać dostawcę na innego sąsiada w dowolnym czasie, na co zezwala już prawo. Jest to platforma zmieniająca paradygmat modelu biznesowego w energetyce. Podobne modele działają w sektorze samochodowego przewozu osób czy w wynajmie prywatnych mieszkań dla turystów. Zamierzamy realizować koncepcję organizacji DAO, czyli Zdecentralizowanej Organizacji Autonomicznej. Jest to koncepcja organizacji opartej na sieci blockchain, której działania są zdecentralizowane i zarządzane za pomocą kodu komputerowego, bez potrzeby angażowania centralnej jednostki lub bezpośredniej fizycznej interakcji ludzi. Koncepcja narodziła się w Dolinie Krzemowej i zaczęły tam działać pierwsze tego typu firmy w sektorze finansowym. Jednak koncepcja ta rozwija się i pojawiają się postulaty zastosowania jej w innych dziedzinach i w sposób bardziej elastyczny, przystosowany do konkretnych wymogów gospodarki, prawa i danej dziedziny. Wydany w Styczniu 2023 roku przez World Economic Forum raport na temat DAO „Decentralized Autonomous Organization Toolkit” stwierdza, że „DAO, to rodząca się właśnie część ekosystemu blockchain i potencjalnie istotna innowacja w dziedzinie struktur organizacyjnych” (…) „DAO to prawdziwy eksperyment, mający na celu reorganizację sposobu, w jaki wszyscy się komunikujemy, współpracujemy i tworzymy”. I dalej „DAO, to eksperyment w zarządzaniu. Wykorzystanie oprogramowania typu open source, technologii blockchain i programowalnych zysków. Jednak DAO muszą też stawić czoła wielu wyzwaniom”. (…) „Zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO) to struktury organizacyjne, które wykorzystują blockchain, aktywa cyfrowe i powiązane technologie do alokacji zasobów, koordynowania współpracy i podejmowania decyzji.”

Yodiss PSA

Nasz zespół
Kamil Kulesza
Software Architect
Grzegorz Bazior
Blockchain Engineer. R & D
Paweł Król
Hardware Engineer. R & D
Mieczysław Wrocławski
Technologie energetyczne
Krzysztof Frączak

Technologia blockchain

Podstawą naszej platformy informatycznej Watra Ledger jest technologia blockchain Hyperledger Iroha. Jest to modułowy blockchain zaprojektowany do zastosowań mobilnych i biznesowych - jako system dedykowany do zarządzania informacją, płatnościami i tożsamością. Komponenty platformy mogą więc działać na najmniejszych urządzeniach komputerowych i współpracować z urządzeniami pomiarowymi i czujnikami, w tym z licznikami energii, tworząc sieć IOT.

Iroha jest klasyfikowana jako systemem odporny na awarie (Crash Fault Tolerant). Technologia blockchain Hyperledger, to projekt wolnego oprogramowania, jeden z największych w historii, rozwijany przez Fundację Linuxa z siedzibą w San Francisco. Członkami konsorcjum wspierającego są m. in.: IBM, Microsoft, Intel, Deutsche Bank, SAP, Airbus, Fijitsu, CISCO, Accenture, Baidu, Hitachi, JP Morgan, NEC, American Express, Deloite, Deutsche Boerse, Lenovo, Samsung. W sumie ponad 200 firm i organizacji.

Stworzona z wykorzystaniem tej technologii bazowej platforma rozliczeniowa Watra Ledger oferuje funkcje monitorowania i rozliczania różnych towarów i usług, w tym elektryczności, wody, gazu, ciepła, czy biletów. Punktem wyjścia rozliczeń jest tokenizacja określonych towarów lub usług. Architektura systemu oparta jest o sieć węzłowych rozproszonych baz danych na serwerach w chmurze. Technologia Watra Ledger może być istotnym elementem klastrów energii, czy smart city.Moduły technologii blockchain Hyperledger:

Webinary i Warsztaty

Często zadawane pytania FAQ

Nie. W przeciwieństwie do sieci Bitcoin czy Ethereum zatwierdzanie transakcji nie wymaga stosowania dużych mocy obliczeniowych, a więc także energii elektrycznej. W modułach blockchain Hyperledger zastosowany został m. in. konsensus z grupy Byzantyne Fault Tollerant, gwarantujący wysoki poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie niskie zużycie energii. Szczególnie Hyperledger Iroha projektowana do zastosowań mobilnych oraz sieci IOT ma pod tym względem przewagę nad starszymi generacjami sieci blockchain.

Niekoniecznie. Włączenie się i rejestrowanie przepływów energii w sieci blockchain może się odbyć poprzez wykorzystanie dodatkowych portów w istniejących licznikach lub przy wykorzystaniu głowicy optycznej.

Nie. Dostęp do danych ma wyłącznie ich właściciel lub sprzedawca energii, który uzyskał na to zgodę właściciela konta. Dane te mogą być eksportowane z sieci blockchain do programów księgowych tylko na wyraźną dyspozycję właściciela konta.

Siła sieci blockchain polega na tym, że nie istnieje jedna centralna baza danych, lecz istnieje wiele ich identycznych kopii w różnych miejscach. Także użytkownicy mogą zainstalować węzeł bazodanowy na swoim sprzęcie. Między innymi dlatego, że bazy danych blockchain są rozproszone tak trudno jest zmienić przechowywane w nich rejestry i stąd tak wysoka wiarygodność zapisów w blockchain. (ale nie tylko dlatego).

Platforma Watra Ledger ma charakter częściowo prywatny, a częściowo publiczny. Jest to sieć prywatna w tym znaczeniu, że konto w sieci można utworzyć tylko za zgodą operatora lub administratora. Ponadto wszystkie dane użytkowników są ukryte, a więc nie są dostępne publicznie. Publiczny charakter ma w tym znaczeniu, że węzły bazodanowe sieci mogą uruchamiać także podmioty niezależne od operatora. Dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo i kontrola systemu przez użytkowników. Kopię można uzyskać po uzgodnieniach z operatorem.

Tak. Oprogramowanie platformy Watra Ledger udostępniane jest na licencji GNU GPL 3.

Zgłoszenia, zapytania i propozycje dotyczące Warsztatów, Szkoleń i Webinarów


Jesteś zainteresowany/a udziałem w warsztatach dotyczących uruchamiania społeczności energetycznej? Wypełnij formularz i wyślij.